/* Feeds ----------------------------------------------- */ #blogfeeds { } #postfeeds { padding:0 15px 0; }

Friday, December 18, 2009

Catalunya era un regne segons Jaume I

"Llibre dels feits del rei en Jacme"

"Llibre dels feits del rei en Jacme"

"Llibre dels feits del rei en Jacme"

Introducció

Corona Catalano-Aragonesa", tot i que el "nom", amb aquests termes, s'esmenta poc històricament, és la denominació amb que es coneix actualment a Catalunya la històrica Corona d'Aragó, ja que expressa millor la realitat de la unió dels dos regnes. El fet de que Catalunya era un "regne" el recolzen (entre d'altres) els set manuscrits (fins al s. XV) del "Llibre dels feits del rei en Jacme"[1] com a documents oficials que acrediten aquesta denominació.

A "CASTILLA Y LEÓN" tenen una situació molt semblant, històricament va ser la "CORONA DE CASTILLA", però actualment està acceptat per infinitat d'institucions entre elles el govern d'Espanya, l'expressió "CORONA CASTELLANO-LEONESA".

Per tant, si es tracta de la unió de dos regnes es pot designar perfectament com "CORONA CATALANO-ARAGONESA", igual que el cas de la "CORONA CASTELLANO-LEONESA" designa la unió dels dos regnes històrics.

A la capçalera dels manuscrits Jacme I s'anomena "Comte de Barcelona", però no era comte, ni del comtat d'Urgell, ni del d'Ampúries, ni del de Foix, ni del de Pallars (que formaven l'antic principat de Catalunya, del qual ell n'era príncep). Un territori esdevé regne quan el seu senyor és coronat rei, així doncs, el "principat de Cathalunya" o conjunt dels diferents comtats, a partir de la coronació d'Anfós com rei, va esdevenir, de facto, el "Regne de Catalunya", com certifica el seu rei Jacme I.

Cathalunya era un regne segons Jacme I

Algú podria dir que el terme "regne", referint-se a Catalunya, (21 referències, 3 ref. x 7 manuscrits) pot ser degut a un error de transcripció o d'interpretació, atès que els set manuscrits (fins al s. XV) del "Llibre dels feits del rei en Jacme" són només transcripcions dels originals (el manuscrit més antic dels que es conserven, data de l'any 1313, i el rei Jaume I va morir l'any 1276). Un Ms. de l'Escorial té la certificació d'exactitud de Felip I, ja que el va fer copiar del de Poblet, pel seu ús propi.

Hi ha dues famílies de manuscrits la llatina i la catalana. En els estudis comparatius llati-català els experts, coincideixen en que ambdós es van copiar, per separat, d'uns originals en català del s.xiii, (atès que, hi ha detalls reals al ms.1313 que no hi són al ms.1343 i viceversa), el fet que coincideixin és una proba de que que no hi ha error (per la Llei de Chapman-Kolmogorov). Queda l'opció de que el rei haguès manat un canvi al copista, però aixó nomès passaria l'asseveració "Catalunya-Regne" com a màxim cap a Jaume II o al seu fill. Tantmateix al dubtar dels Ms. s'invaliden les cròniques que són la columna vertebral de la història de la "Corona d'Aragó".

Però M.D. Martínez San Pedro, a la "Crònica latina de Jaime I"[2] escriu com el rei tenia molta cura en la perfecció i comprobació de la còpia del llibre ("..per cuius perfectionem et comprobationem..") i així ho fa saber al seu cosí: "En el intervalo, el día 5 de Julio de 1313, Jaime ÏI escribe a su primo, el rey Sancho de Mallorca, anunciándole el envío de un "libro de los hechos" del abuelo común Jaime. El texto de la carta es como sigue":

Ilustri principi Sanccio Dei gratia regi Maioricarum, comiti
Rossilionis et Ceritanie, ac domino Montispesulani, karissimo
consanguineo suo, Iacobus per eamdem Rex Aragonum... re-
cepta littera vestra super mittendo ad vos litorum actuuin fe-
licis recordationis regis Iacobi avi comunis, significamus vobis
quod iam ipsum librum transcrifoi mandaveramus, et nunc,
post receptionem, vestre littere supradicte, translatum libri
ipsius perfici fecinus ac etiam comiprobari, per cuius perfec-
tionem et comprobationem cursor vester usque nunc hafouit
remanere. Sicque comprobatum per cursorem predictum".

És molt important per tant l'estudi fet, per raó d'aquesta gran cura que tenia Jaume II en la comprobació de la fidelitat de la còpia. En el següent paràgraf d'aquesta "Crònica latina de Jaime I"[3], (LXXIV. De prava responsione facta Regi per nobìles de Aragonia super auxilio quod petebat), atès que diu "Catalonia que és el més noble (nobilius) i el més honorable (honorabilius) regne d'Yspania"... i a les comparacions que segueixen explicita molt bé que son entre dues entitats diferents (dos regnes diferents) "Aragonia" i "Catalonia", -l'adressa als "nobìles de Aragonia" els que no són de Catalonia-, i...els coneix molt bé "car sots dura gent dentendre rao"... A les versions en catalá no ho diu explicitament (s'ha de sobreentendre).[4].

...Qui dixit: Ignoramus, Domine, in terra ista quid bovaticum, et ut vos
verbis non detineam, quando hoc fuit propositum in consilio, omnes una
voce vociferati sunt, dicentes se in hoc articulo non faceré quod vos vultis.
Tunc respondens ait: Repleti nimia admiratione duram gente vos intuendo
probamus ad iudicandum, et clare perspiciendum iudicium
rationis. Considerare debuistis condicionem negocii, et nostram iuxta hoc
intentione, que apparet omnino sine reprehensione.Quod enim nos facimus,
intuita Dei facimus, et ut Yspaniam defendamus, ac per hoc nobis
et vobis apud omnes gentes famam perpetuarti aequiramus, ut noverit universus
orbis quod per nos Yspania sit salvata. Et cum Catalonia que est
nobilius et honorabilius Regnum Yspanie habens quatuor comités videlicet
Urgellensem, Empuriarum, Foxensem, Pallarensem. Habet
etiam tot nobiles, ut pro uno de Aragonia sint in Catalonia quatuor, et pro
uno milite quinqué, et pro uno clerico quinqué, et pro uno honorabili
cive quinqué; cum Catatonia inquam velit non iuvare, et dare nobis de
suo, vos qui tenetls honores pro nobis ad valorem viginti milium, triginta
milium, quadraginta milium solidorum, deberetis citius et melius nos iuvare,
maxime quia totum vobis ipsis remaneret etiam cum augmento...

Diu exactament el mateix al Cap-392 de la resta de Còdex en català del "Llibre dels feits del rei en Jacme"., a partir del de 1343: "...E el dix: No sabem en esta terra, senyor, que ses bouatge, e dich uos que quan hoiren dir aquesta cosa que tots cridaren a vna uou que non farien re. E direm nos: Gran maraueylans donam de uosaltres, car sots dura gent dentendre rao, car be deuriets guardar lo negoci qual es, e deuriets guardar siu fem nos per bon enteniment o per mal: car creem per cert que nuyl hom nons poria en real notar aço, car nos ho fem la primera cosa per Deu, la segona per saluar Espanya, la terça que nos e uos haiam tan bon preu e tan gran nom que per nos e per uos es saluada Espanya. E fe que deuem a Deu, pus aquels de Cathalunya, que es lo meylor Regne Despanya, el pus honrat, el pus noble, perço car hi ha ·IIII· comtes, ço es lo comte Durgell, el comte Dampuries, el comte de Fois, el comte de Paylas: e hay Richs homens, que per ·I· que aqui naja na ·IIII· en Cathalunya, e per ·I· caualler na en Cathalunya ·V·, e per ·I· clergue que aci haja la na ·X·, e per ·I· ciutada honrat na en Cathalunya ·V·: e pus aquels de la pus honrada terra Despanya nos uolgren guardar en dar a nos del lur, uosaltres que tenits nostra honor, qui ·XXX· milia qui ·XX· milia, qui ·XL· milia sous, bens deuriets aiudar, e maiorment car tot se romandria en uos, ab mes que nos uos hi anadiriem del nostre...."

Al Cap-119 de la resta de Còdex en català del "Llibre dels feits del rei en Jacme"., a partir del de 1343 diu: "E l'alcaid e tots los vells e el poble de la terra eixiren contra aquestes galees al port de la Ciutadella e demanaren: -De qui són les galees? E dixeren que del rei d'Aragó e de Mallorques e de Catalunya e que eren missatgers seus.", està dient d'una forma implícita que Catalunya és un regne...

Al Cap-11 de la resta de Còdex en català del [ "Llibre dels feits del rei en Jacme", a partir del de 1343 diu:"...quens faeren fer, que manssem Cort a Leyda, de Cathalans e D'aragoneses, en la qual fossen larchabisbe, els bisbes, els abats, els richs homens de cadahun dels Regnes...". És al principi del regnat i només hi havia dos regnes, Jacme està definint Catalunya com a "regne"...

Jacme II al seu cosí Sanç rei de Mallorca l'anomena: "Ilustri principi Sanccio Dei gratia regi Maioricarum, comiti Rossilionis et Ceritanie, ac domino Montispesulani", és a dir tant els comtats del Roselló i la Cerdanya com Montpeller seguien tenint entitat pròpia, no formaven part del regne de Mallorca, tenien el mateix "senyor"

Antecedents històrics del concepte "Corona d'Aragó i de Catalunya"

La definició «Corona Aragonum et Catalonie» apareix en el Privilegi d'annexió de Mallorca a la Corona del 16, sep, 1286

 • Ferran Soldevila, Història de Catalunya, Barcelona, ed. Alpha, 1962, p. 383, nota 29
 • Gran Enciclopèdia Catalana,
 • Gran Enciclopèdia Aragonesa.

A les Corts de Monsó de 1289, el conjunt dels territoris i estats era designat amb els noms de Corona Reial, de Ceptre Reial o de Corona d'Aragó i de Catalunya. Tot i així, ja al segle XIII es va començar a emprar la denominació Corona d'Aragó, Corona Reial d'Aragó, Regnes d'Aragó, o simplement Aragó, expressions que es generalitzarien a partir del segle XIV.

Es veu perfectament doncs, que el terme "Corona d'Aragó i de Catalunya" es va emprar mentre eren dos regnes o tres, però a mida que es van anar incorporant nous regnes, es va emprar "Corona d'Aragó" o simplement "Aragó", simplificant, per no haver de dir tota la llista: Regne d'Aragó, e de Catalunya, e de Mallorques, e de València, e de Sardenya, e de Sicília, e de Nàpols... i va quedar el nom del "regne" que sempre s'esmentava el primer, per ser el més antic històricament, no pas perquè fos el més important.

Encara que, a partir d'un cert moment, "històricament", el títol de "Regne de Catalunya" aparegui poc en els documents, sabem que Catalunya va portar la veu cantant amb un "ratio" segons Jacme I de: richs homens 4:1, cavallers 5:1, clergues 10:1, homens honrats 5:1, sous 40.000:0 (caldria afegir... de galeres 100:0...) En aquest cas concret (el de la conquesta de Múrcia) els nobles del regne que Jacme I anomena "Aragonia" no van donar ni un sou, en altres expedicions i altres moments la cosa podria ser ser una mica diferent.

Apart d'altres mitjans (i dels exposats per Jacme), a la conquesta de Mallorca i a partir d'ella, el "regne de Cataluña" va aportar a la seva meitat de la "Corona" (proporció que aniria cambiant amb les noves incorporacions), una cosa que el "regne d'Aragó", mai no havia tingut: el mar, amb el comerç que va donar la riquesa a Catalunya. Si les galeres s'haguessin pogut moure per un Ebre navegable fins al Cinca, el "regne d'Aragó" hauria pogut conquerir tot sol, Mallorca, Sardenya, Sicília, Nàpols..., però l'Ebre no és (ni era) navegable, deixant el "regne d'Aragó" sense possibilitat de tenir la seva flota.

En canvi el "regne de Catalunya" ha viscut tota la seva història sempre de cara al mar, i no oblidem que la grandesa de la "Corona d'Aragó" va arribar a partir de les conquestes mediterrànies, que van anar ampliant el front marítim..., conquestes que no s'haurien pogut acomplir sense les naus i els ports catalans. Per tant, per tot els fets esmentats, tot i que el nom "Corona d'Aragó" apareix profusament a una innombrable quantitat de documents i és el nom, amb que es coneix universalment, podem emprar sense faltar a la veritat, el terme "Corona Catalano-Aragonesa", que és el que millor reflecteix la realitat històrica.

Parlant de la numeració dels reis, un dels reis més importants en temes nàutics (instruments, cartes, taules astronòmiques, bombardes, etc..), Pere el Cerimoniós (IV d'Aragó), s'anomena a si mateix en els documents, "Pere terç d'Aragó" (Armand de Fluvià)

El Signum Regis.

"El signum regis aragonés deriva, sin duda alguna, del de los reyes estrictos de Aragón. Los condes barceloneses, como los de los restantes condados catalanes, usaban la cruz con cuatro puntos en sus vértices interiores, de tradición romana posteriormente cristianizada, que comparten con eclesiásticos y otros personajes. La cruz suele ser personal, puesta de manos del propio conde..."

Curiosament aquesta creu amb quatre punts en els seus vèrtexs interiors (que passarien a ser quatre creus diminutes), serà anomenada a partir de les creuades "creu de Jerusalem" o ja ho era abans?. Bé el fet de que aquesta creu que era el símbol dels prínceps de Catalunya a començament del s.X, passés a ser el símbol del Regne de Jerusalem, que el crit de guerra dels croats fos occità-cathalà "DEUS LO VOLT!", que Hugues de Payne hagi estat identificat com Hug de Pinós, etc... deixa molt clara la iniciativa occitana-cathalana a la conquesta Jerusalem... Un cop en mans sarraïnes, la reconquesta de Jerusalem serà una fita repetiva en tots els regnats, "El Sanct Sepulcre "de Jacme I, etc.. ( i fins i tot del viatge d'En Colom)

Ens han esborrat d'una part important de la història però hi ha quedat el signe, "LA CREU DE JERUSALEM", va ser la reflexió que vaig fer quan en Daniel va mostrar la creu a la signatura de Ramon Berenguer IV a Sant Geroni... Vaig dir, que calia investigar, que segons la història oficial era anacrònica, perquè el regne de Jerusalem no entra definitivament a la "Casa d'Aragó" fins el "Magnànim", encara que
Pere el gran hi tenia dret al contraure núpcies amb la néta de Frederic II que l'havia comprat previament . Va ser el primer capítol de la història "oficial" unida a la de la Corona catalana. Però he averiguat també que Isabel de Nàpols hi tenia dret per la branca de Brienne, n'hi ha per escriure un llibre!

Història

Va ser un Comte -per herència- de Barcelona, Anfós (fill de Peronella i Ramon Berenguer), el que siguent Comte va passar a ser a més a més, Rei d'Aragó en una posterior elecció (segons els furs d'Aragó), no a l'inrevés. Un territori es converteix en regne, quan el seu senyor és coronat rei, Cathalunya va ser un regne, quan va ser coronat Anfós a Saragossa. (Referent a això, cal recordar que els reis que van ser coronats a Roma no per això eren reis de Roma)

El rei convocava Corts allà on volia (hem vist l'exemple de Leyda), però a partir de Pere el Gran, van existir permanentment i en paral·lel, les Corts d'Aragó i les Corts de Catalunya, després les de Mallorca, les de València, les de Sicília, les de Nàpols, el sistema federal aragonès.

El comte de Barcelona era només comte del comtat de Barcelona, però segons explica el mateix Jacme I, tenia uns altres 4 comtes vassalls seus: "el comte d'Urgell, el comte d'Ampúries, el comte de Foix, el comte de Pallars", a la unió d'aquests 5 comtats és el que ell anomena Regne de Cathalunya, i l'opinió de Jacme I és inapel·lable.

Els Comte-Reis, almenys fins Ferran el Catòlic, usaven el català, al parlar o al redactar documents oficials, (en aquests últims, alternant amb el llatí) i, encara que la cort era itinerant (els comte-reis estaven en persona a les guerres, i la cort amb ells), van voler ser enterrats a Catalunya (Poblet, Santes Creus). Fins i tot les princeses reines consorts en altres regnes en enviudar, es retiraven a algun lloc de Catalunya (Pedralbes per exemple)

En tots els territoris de "la Corona d'Aragó" - fins Ferran el Catòlic -, la justícia s'impartia des de la "Cancelleria i el Consell reial". A Saragossa des de Pere el Gran, els aragonesos no van acceptar el Consell Reial "català i la impartia el Justícia d'Aragó que no tenia competències ni a Catalunya, ni a València, ni a Mallorca, etc ..

Ferran el Catòlic va anar treien poder a la "Cancelleria" i passant-lo al Consell Reial ", Ferran no va perdonar mai el fet que Catalunya, amb Navarra, fes una guerra de 11 anys contra el seu pare Joan II, en considerar que l'hereu era el príncep de Viana (el primogènit) i no ell (Fernando), com havia disposat la seva mare Joana Enríquez

Fins fa relativament poc (300 anys), la insígnia reial (o comtal) pertanyia a una casa no a un regne. Per tant, va ser Ramon Berenguer qui va portar el seu escut al regne d'Aragó. (Quan Felip I "el Bell" va regnar a Castella, - mentre Fernando seguia sent rei només de "Aragó i els seus dominis" - va portar la insígnia dels Àustria - bandera blanca amb la creu vermella de sant Andreu -.

Els colors de l'escut d'Aragó-Catalunya són els colors de Carlemany, Aragó mai va ser súbdit de Carlemany, la naturalesa del Pirineu aragonès ho va impedir (té en la seva zona les muntanyes més altes - Aneto, etc ..-, la seva bandera tenia una creu blava sobre fons blanc, amb quatre caps de moro en els quadrants. Encara que alguns autors reclamen avui per a Aragó la creu de sant Jordi)

Els comtes-reis, eren comtes per herència i, a Catalunya prestaven jurament sense més, però per ser reis d'Aragó, com diu Zurita, abans de prestar jurament, (per ser estrangers), els havien de triar les Corts d'Aragó. A Carles I en arribar a Espanya, li va passar el mateix (era estranger) - per cert, les primeres Corts en reconèixer-el van ser les Catalanes --

La coronació tenia lloc a Saragossa, però el llenguatge emprat en la cerimònia, era el català. El fet que hagi prevalgut el títol de "comte de Barcelona" al costat del de "rei d'Aragó" indica que "són i eren complementaris" (en una mateixa persona). El rei manava a Catalunya no com a "rei d'Aragó" si no per ser "comte de Barcelona" que implicava des d'Anfós ser rei de Cathalunya.

Ni catalans, ni valencians, ni mallorquins, ni sicilians, ni napolitans es van considerar mai aragonesos, els papes Borja són un clar exemple, eren valencians (senyors de Xàtiva) encara que d'origen aragonès (Osca), però es consideraven catalans (a Roma se'ls anomenava "el clan dels catalans"). D'aquí, la frase del cardenal Bembo: OH DIO!, LA CHIESA IN MANI DI CATALANI!

Cites que fan diferència entre Aragó (Regne) Catalunya (Regne-Principat-Comtat)

· —
A les Corts de Monsó de 1289, el conjunt dels territoris i estats era designat amb els noms de Corona Reial, de Ceptre Reial o de Corona d'Aragó i de Catalunya.[1] Tot i així, ja al segle XIII es va començar a emprar la denominació Corona d'Aragó,[2] Corona Reial d'Aragó,[3] Regnes d'Aragó, o simplement Aragó, [4] expressions que es generalitzarien a partir del segle XIV.

· —Jaume I. Llibre dels feits cap.119:
« E l'alcaid e tots los vells e el poble de la terra eixiren contra aquestes galees al port de la Ciutadella e demanaren: -De qui són les galees? E dixeren que del rei d'Aragó e de Mallorques e de Catalunya e que eren missatgers seus. »

· —Jaume I. Llibre dels feits cap.167:
« E tal consell no em donets que mal tornaria jo en Catalunya e en Aragó e ab gran vergonya de mi si jo aital llogar com aquest no prenia. »

· —Jaume I. Llibre dels feits cap.241:
« E ab l'ajuda de Déu e ab aquells qui tenen nostres feus en Catalunya e honors en Aragó. »

· —Jaume I. Llibre dels feits cap.392:
« pus aquels de Cathalunya, que es lo meylor Regne Despanya, el pus honrat, el pus noble... E ha hi rics-homens que per un que aquí (regne d'Aragó) n'haja n'ha quatre en Catalunya e per un cavaller n'ha en Catalunya cinc, e per un clergue que ací allà n'ha deu, e per un ciutadà honrat n'ha en Catalunya cinc. »

· —Alfons II el franc al mestre del Temple.abril 1290:
« consideratis malis ac dampnis Terre Sancte illatis per inimicos fidei, ut per venerabilem et dilectum nostrum fretem Berengarius de S.Justo magistrum milice Templi in Aragonia et Cathalonia nuper intelleximus fuimus(...) »

· —B. de Vilaragut a Jaume, rei de Sicília. 1290[5]
« e recomten aqueles letres quel prinse a dada sa fila ha Karlot de Fransa (...) e renonsia a la donacio que li era estada feta Darago e de Catalunya (...) »

· —capítols missatgers Jaume II. març 1295:
« Essi per aventura lo rey Daragon no pogues retre Sicilia(...) lo rey Daragon enten que per aço la sua pau no romanga abans la aya ben e complidament el e tot ço que a la Corona Daragon e al Comptat de Barcelona pertany. »

· —Ramon Muntaner, cap.CCXCVI:
« E divenres matí venc, la gràcia de Déu,de bona pluja, que pres tot Aragon e Catalunya e Regne de Valencia e de Murcia e durà entrò per tot lo dicmenge tot dia. »

· —crònica Pere terç, cap.I 42:
« Com lo dit infant En Jacme (...) renuncià de fet als dits regnes d'Aragó, de Valencia, de Sardenya, e de Corsega e al comdat de Barcelona e a tots drets que hagués per dret de primogenitura. »

· —Pere el Cerimoniós, Crònica; cap. 1, p.48:
« E con foren denant lo senyor rei, nostre pare, e la reina, madastra nostre, e tot llur Consell, En Guillem de Vinatea proposà e dix que molt se meravellava del senyor rei e de tot son Consell que aitals donacions faés ne consentís com havia; car allò no volia àls dir sinó tolre e separar lo Regne de València de la Corona d'Aragó, car separats les viles e llocs tan apropiats com aquells eren de la ciutat de València, València no seria res. »

· —Pere el Cerimoniós, Crònica; cap. 3, p.36:
« E maman fer segells nous en què fos intitulat e nomenat lo Regne de Mallorques ab lo títol dels altres regnes, lo qual ordenam en aquesta forma: En Pere, per la gràcia de Déu, rei d'Aragó, de València, de Mallorques, de Sardenya e de Còrsega, e comte de Barcelona. És ver que els de Mallorques conceberen algun desplaer com nós metem València en nostre títol ans de Mallorques e ho proposaren danant nós, e nós responguem un dia en la nostre cambra, que jatsia que antigament Mallorques fos ans de València en lo títol, en temps d'alguns nostres predecessors, però lo Regne de València és molt ennoblit e mellorat. E puis diguem-los rient que en aquell lloc del títol no haüda ventura de Mallorques de romanir a la Corona d'Aragó, ans era estada donada e retuda dues vegades, e així ara volíem assajar si melloraria la ventura en lo tercer lloc del títol. E ells així riguerense'n, e no ens en parlaren pus enant. »

Referències

 1. Marsili M.Sanpedro, La Crónica Latina de Jaime I, M.D.Martínez San Pedro ISBN 84-398-1153-5 Gráficas Ortiz - Almeria
 2. Marsili M.Sanpedro
 3. Marsili M.Sanpedro

Còdex

Friday, May 01, 2009

Christopher Columbus was a Catalan
«De ti espero, señor, que la confusión no dure eternamente»

Albinoni's Adaggio, is known today.. as Albinoni-Giazzotto's, and everybody is happy for the discovery...
Il "spagnoletto" was taken as Castillian, until in 1950 someone proved he was from Valencia
A manuscrit with astronautical tables defined as "alfonsíes" by Rico Sinobas was proven to be catalan by Steinschneider
Petrus Rosselli (and others), italian for some scholars, until Julio Rey Pastor demonstrated he was from Mallorca

Saying he was from Genoa is just the easy way... but leading to something wich is impossible...
Use the common sense, something ULLOA has used in 1927, scholars have found explanations for the documents that say he was a "genoese-vir ligur", and... the common sense will prevail..

A humble (and without culture) son of a winemaker arrives to Lisbone and marries the king's cousin, are you aware of that fact?, impossible on the s.xv.. they would have cuted his head, just for pretending such a thing.

Italians have found a Christoforo Colombo in Genoa but he couldn't be the discoverer, he just does not match the "robot portrait"
Imagine until what point this is true that the actual supporters of the Genoa theory, they just joined the catalan arguments they didn't accept during the last 80 years, by saying:

"Our humble Colombo was adopted by a noble family, therefore all said about the catalan noble is good for ours, who in fact became noble by adoption"

The genoese helped the Count of Barcelona to reconquer Tortosa from the moors, and in exchange he gave them a piece of land (one day was an island) wich they called Genoa, beeing genoese its inhabitants and for the same reason, called "vir ligur" a man who came from there.

After the battle of Cape Saint Vincent (documented by his son), the genoese ships accorded to reagrupate in Cadis, wich is much closer to Cape Saint Vincent than Lisbonne, why Colom (this is the way he signed his 1st letter to the king of Aragon)didn't join them?, and went to Lisbonne instead, for never returning to Genoa for the rest of his live?

Mr. Morrison..: He wrote a great work about him, about Guahani island (probably with a wrong identification) and about the course followed on his first trip (maybe feasible with a low weight s.xx sailing ship, but impossible on a s.xv Carabela, L.M. Coin Cuenca did the trip with an exact replica, in the same time, using the Green Cape currents), but among the errors he commited, he didn't study "Alcaçobas Treaty" that forced Colom to lie about the true course. He didn't investigate enough his life and time, he just repeated what others said, so it's not serious mentioning him to prove he was a genoese. If you want to know more about that..read my blog...:

http://mcapdevila.blogspot.com/2007/11/la-ruta-del-primer-viatge-la-primera.html

The ambassadors of Genoa were in Barcelona when he was received by the Kings, and in their letters and briefings sent to Genoa, they didn't mention a word about him being genoese... A compatriot heroe of the moment, together with them in Barcelona and they didn't report a single word about this fact?

Ferdinad Columbus, went to Genoa looking for traces of his father's family, and he couldn't find any (30 year after his father's death), not even a single relative. But some impostors appeared in the trials, with the pretension of being Colom descendants, being denied by the court. He was looking for some relatives in Lerida, when he received the order from the Emperor, to stop all his investigations

You ought to look at the Historiae where you can read the long promenades on horse his father spent with the King, while he was healing "la puñalada que le asestó Joan de Canyamars en el pescueso", this was obviously in St. Jeroni de la Murtra in Badalona where the king was convalescing. Well, Ferdinand has bought the book "Usos i costums de la parroquia de Badalona".

If you read the trials held with the crown (something it seems Mr.Morrison hasn't done and Luis Ulloa Cisneros did for sure), for recovering the rights in America promissed to Colom, the argument of the crown was that being a Genoese not nationalized in Castille, all the papers and concessions where illegal. Do you think that Columbus was stupid, and he wouldn't had covered that issue? He could have obtained the nationality, after living 12 years in Castilla, and he didn't. He was so aware of that danger that he kept many copies of all his documents, sending even a copy to Sergio Oderigo, by the way..., writing to him in spanish!!!!

The emperor used the Genoese argument against Luis Colón, and when Luis insisted in his pretensions, condemned him for bigammia and made him die imprisoned in Oran. It is very clear that nobody could fight the crown! The Pope did and Rome got looted!!!. When somebody talks about "parochialism" I would like you to know that the person who unveiled the Catalan Columbus was Luis Ulloa Cisneros from Perú (not catalan as you insinuate)and the Raccolta was made by italian people the same that wanted Petrus Rosselli, and a dozen of portolan makers from Mallorca, being italian, we had luck.., Julio Rey Pastor has unveiled the truth

What I am going to tell you is cruel but is the pure truth..., Italy as a nation had disappeared from the map for centuries (8, 9, 10?) splitted into small republics, and the Pope states, with the biggest pieces having been conquered by Catalunya (Sicily, Sardinia 1324, Naples 1451, Lombardia 1525), when Garibaldi got the unification (although Cavour broke his republican dreams), the italians had to find their identity and indeed they have achieved it!. Italian are very good, but in the search of their lost identity, they went to far away with Columbus, with catalan cartographers and maybe with some other.., that's "parochialism". In the mean time Catalunya (1640, 1714 till today)was inmersed in the biggest repression a nation has ever suffered (Philip V, the bourbons & other dictatorships), not being able to clame anything until now..

Arguments backing the catalan origin (and against being genoese)

 • 1.-When the Kings honour him with new coat of arms said ..to bear besides the arms he already had, the catalan Colom where noble
 • 2.-He said that he was not the first admiral of his family, the catalan Colom where admirals of Aragon
 • 3.-He signs Colom in Catalan in the 17 editions of his first letter to the King
 • 4.-There are numerous Catalan idiotisms (56) in the first printed letter - Pere Posa de Barcelona - hidden for 350 years
 • 5.-All the italianisms found in his writings, can be explained at the same time as catalanisms
 • 6.-His surname is clearly catalan. Vicente Eanes Pinçon and Martin Alonso Pinçon.. Portuguese (father's name goes at the end)
 • 7.-In the Colombine Library Index we can read: Letter from my father Christopher Columbus to "secretary of ration" written in Catalan
 • 8.-Colom introduced a lot of Catalan sea-terms in Castilian language (admitted by R.A.E.).
 • 9.-The first settlements in the Canary Islands were not Castilian but Catalan (videt Rumeu de armas)=> he knew the owner of La Gomera
 • 10.-Henry the Navigator hired the jewish Jafuda Cresques Mallorca to create the Cartographic school of Sagres, his brother Bartholomew (and himself) followed the mapping tradition of Mallorca
 • 11.-He could reside at the court of Portugal, for he fought backing Pere IV (infant of Portugal), in the war against Juan II.
 • 12.-His friends and protectors were from the Crown of Aragon (Luis de Santangel, Sanchis, Duque de Medinaceli - Viscount of Cabrera)
 • 13.-The capitulations gave him the requested title of viceroy, that only existed in the crown of Aragon
 • 14.-He got paid and did the money calculations in ducats, which were only used in Catalonia
 • 15.-According to the Castilians, he spoke with an "foreign" accent. The Catalans were considered foreigners in Castilla
 • 16.-Colom lived 22 years in Castilla and he didn't change his nationality. Being a subdit of Aragon he didn't had to.
 • 17.-He was devote of the "Virgen de la Cinta de Tortosa" Before leaving he made an offer in her oratory in Huelva
 • 18.-In the storm in his trip back, he made his sailors sing the "Ave Maris Stella" of the "Virgen de la Cinta de Tortosa".
 • 19.-The Kings received him in Badalona (fact concealed for 350 years)=>Book in "The colombine" about "traditions of Badalona Parish"
 • 20.-The second trip is organized with Catalan people in Barcelona (fra Boil, Pere Marguerite, Miquel Ballester ..)
 • 21.-Colom brings sugar cane to the Caribbeam on his 2nd trip. Bagasses, molasses, masse cuite, calandria (Catalan terms in english sugar industry language)
 • 22.-A friend of his, Jacme Ferrer de "Blanes" (not from Burgos), was the Catalan cartographer who calculated the line of Tordesillas
 • 23.-He used diminutives in -ico as pajaricos, catalanoaragonese diminutives... Where would a catalan, learn castilian?.. In Aragon.
 • 24.-He gave Catalan names to several islands: Ferrandina, Jamaica (Jaumaica=> -Jaimita, as pajarico, catalanoaragonese diminutive of Jaime), Montserrat (4th island of 2nd trip) and Margarita Island (his favorite), named "Margalida" (in catalan) on the map of Juan de la Cosa 1500

Arguments against the Genoese origin
 • 1.-When the Kings honour him with new coat of arms said ..to bear besides the arms he already had, he was son of a winemaker
 • 2.-He said that he was not the first admiral of his family, the Colombo were of humble origin (wool traders and winemakers)
 • 3.-He said he embarked at a very early age & had already spent 40 years at sea when arriving to Portugal. The Genoese Colombo embarked on a ship at 22
 • 4.-He sailed under the command of Renato of Anjou against Fernando, genoese where with Fernando (Catalan civil war)
 • 5.-After the battle of Cape St Vincent, Colón went to Lisbon, the Genoese to Cadis
 • 6.-A Genoese of humble origin (wool trader-wine maker) could not enter the court of Portugal and marry the king's cousin
 • 7.-That uncultivated son of a winemaker of Genoa, was unable to make the seafaring epic that needed high navigational knowledge
 • 8.-The Genoese Cristoforo Colombo could not be the "Colom admiral" who had no Italian culture at all (wrote to Oderigo in spanish and left some apostilles on his books in a horrible italian)
 • 9.-Colón was a cultivated person even in the use of Latin language(texts written by him in a very good Latin)
 • 10.-Colón always wrote in the castilian language, even when writing to his sons or Sergio Oderigo of the San Giorgio's Bank of Genoa
 • 11.-He knew the Crown could legaly anulate the Capitulations by saying he was a foreigner, but a Genoese could get the nationality, after living 12 years in Castilla,
 • 12.-He never aplied for spanish nationality, even being so aware of the danger of the crown anulating his rights, the proof is that he kept many copies of all his documents with his friends...
 • 13.-The ambassadors of Genoa were in Barcelona when he was received by the Kings, and in their letters and briefings sent to Genoa, they didn't mention a word about him being genoese..
 • 14.-Ferdinad Columbus, went to Genoa looking for traces of his father's family, and he couldn't find any, not even a single relative.

Friday, April 24, 2009

LA PÓLVORA CATALANA


CHINA A MEDIADOS DEL S.X (GRANADA Y LANZA DE FUEGO)

Cataluña es uno de los países donde se han quemado o expoliado más archivos- bibliotecas, de los importantes conocidos: Montserrat, Poblet y Ripoll.

Es vergonzoso tener que “recurrir a la arqueología” (por falta de documentos) en el barrio de ribera del Borne, hecho derruir por Felipe V en 1714. O al estudiar las armas de Ripoll (según dicen James Lavin i Keith Neil). O tener que buscar señeras en mapas o grabados “no retocados” de museos extranjeros.

Se puede probar que se han retocado documentos para borrar el protagonismo que tuvo Cataluña .. (ver anexo Juan de Austria-Lluis de Requesens)

ÍNDICE

LA PÓLVORA CATALANA

TENÍAMOS LOS ELEMENTOS: SALITRE, AZUFRE, ALQUIMIA, LAS FARGAS.

SALITRE

AZUFRE

ALQUIMIA

LAS FARGAS

ARMAS DE JACME I: COHETES, ARCO DE TRUENO DE MANO Y CAÑONES?

LAS FALARICAS (COHETES) DEL REY EN JACME

LAS ARMAS DE MANO DEL REY EN JACME

LOS CAÑONES DEL REY EN JACME???

LA BOMBARDA CATALANA

EL ARCABUZ CATALÁN

EL “PEDREÑAL” CATALÁN (Cervantes)

ARCABUCES DE ITÁLIA

ANEXO

CATALUÑA CUNA DE LA CIENCIA EUROPEA

CAPITANIA GENERAL DE MARINA EN BARCELONA

1. Carlos I, vuelve de Pavía a Barcelona con Francisco I preso

2. Carlos I embarca en Barcelona para la expedición a Orán

3. Catalanes y galeras catalanas en Lepanto

4. Documentos falseados

"Whoever writes the present, writes the past, and… whoever writes the past, writes the future.” (George Orwell , pseud. de Eric Blair)

(“Quien es dueño del presente, escribe el pasado y... quien escribe el pasado, dominará el futuro.")

"La historia la escribe el que gana, de aquí el aforismo de George Santayana:

“El pueblo que no conoce su historia.., se verá obligado a repetirla…”

“Balmes decía que antes de leer un libro de historia, había que leer la biografía del que escribió el libro. Se podrá notar la catalanidad del texto, pero SCRIPTA MANENT…”

LA PÓLVORA CATALANA

“e faltó pólvora en el real, mandó el rei una galera por pólvora a Valencia i prestamente fue venida con ella..” Andrés Bernáldez historia de los Reyes Católicos D. Fernando i Doña. Isabel (Impr. que fué de J. M. Geofrin. Sevilla 1869. Tom I. Cap. 813).

Es importante el detalle, pues dice el rei, no la reina... Estaban sitiando Málaga (1487), sólo hace falta mirar el mapa, Cádiz o incluso Sevilla estaban mucho más cerca que Valencia, el motivo es irrefutable, este hecho quiere decir que cinco años antes del descubrimiento de América, en plena conquista de Granada, la pólvora todavía se fabricaba en Valencia y no en Castilla (sólo Aragón tenía salitre), i por extensión también las armas de fuego (en una relación por lo menos de 100 ó 1000 a uno) ya que éstas “no sirven de nada” y carecen de sentido sin aquélla....

De hecho Jaime I ya disponía 200 años antes, para fabricar su pólvora, del único suministro de salitre de toda la Europa cristiana (según “De Alquimia” en 3 manuscritos de Michael Scot, 1180-1236): el salitre de la COVA DEL RAT PENAT PENAT de Collbató...

El nombre “pólvora” en castellano (origen lejano del latín “pulver”) es una palabra catalana que en castellano significa “polvo” (obtenido al machacar), como de origen catalán es también su componente más crítico: “el salitre” (del catalán “salnitre” -ver DRAE- dice provenzal pero en la Provenza no había salitre).

Curiosamente en casi todas las otras lenguas próximas, ocurre lo mismo, la pólvora son “los polvos” por excelencia o su traducción a esa lengua. La palabra “pólvores” está documentada en catalán (con el significado de “polvos” obtenidos en un mortero) 200 años antes que en castellano o portugués, además al aparecer en esas dos lenguas (a partir del s. XV) sólo tiene el significado de “polvos explosivos”, para los polvos genéricos o el polvo depositado del aire existe otra palabra (polvo - pou).

Veamos la tabla:

IDIOMA

(dust)

(powder)

(Explosiv)

CATALÁ

POLS

PÒLVORA

PÒLVORA

CASTELLÁ

POLVO

POLVOS

PÓLVORA

PORTUGUÉS

PÓS

PÓLVORA

FRANCÉS

POUSSIÉRE

POUDRE

POUDRE

ANGLÉS

DUST

POWDER

GUN-POWDER

ITALIÁ

POLVERE

POLVERI

POLVERE

ALEMAÑ

PULVER

PULVER

PULVER

Según la entrada en el DRAE “salitre” en castellano viene del catalán-provenzal “salnitre” y en la Provenza no lo había.

Según Corominas la mención de la pólvora explosiva es anterior en documentos catalanes:

1345 documento de Cahors: “canos fondus, balestas flagelades, carbo per aseiar los canos, trenta sieys liures et meja de salpetra, vint cinq de solphre viu, que feren comprar a Tolosa per far polveryas et traire los canos”,

1378: “costaren les pólvores de la balesta del tro, 19 diners”),

que en documentos castellanos

1456: “pólvora para el trueno”.

Se menciona pero usada por los árabes-.

(1340) en la crónica del infante Alfonso durante el sitio de Tarifa–

De todo lo dicho se puede inferir que la pólvora se introdujo en la parte cristiana de la península ibérica a través de un país de habla Catalana. Este hecho hizo que la palabra que la define se tomara del catalán…

En lo que respecta al origen remoto de la pólvora es evidente que nos vino de China – Partington: A History of greek fire and gunpowder - –“Needham: Science in traditional China”– (igual que la seda, la brújula, el papel, la imprenta, el papel moneda, los naipes, el paraguas/sombrilla, el abanico, las lentes correctoras, el arroz, la pasta, la porcelana, - los artesanos europeos tardaron 400 años en hallar que el secreto de ésta era el “caolín”, el cual era conocido en China, a pesar de ser desconocido en Europa). Más adelante veremos la relación China-Cataluña...

¿Qué otros pueblos del mundo celebran con más profusión de pólvora sus fiestas populares, que China y el país valenciano?

Está documentado que el liber Ignium” de Marcus Graecus es una traducción hecha en España de un libro árabe, y del mismo modo a los monjes a quienes se atribuye por separado, la invención de la pólvora (Berthold Scwartz -si es que existió- y Francis Bacon) o al mismo Alberto Magno que describió su fórmula no les llegó la fórmula por revelación espontánea, (aunque es probable que experimentaran en las proporciones de sus componentes), sino que les llegó siguiendo la ruta hispana.

Una vez fijado su origen remoto, algunos sostienen que la pólvora llegó a través de Italia, pero aplicando el principio causa efecto, si la pólvora hubiera venido de algún país italiano habría sido éste el que habría conquistado los territorios de la Corona de Aragón y no al revés como ocurrió en realidad! Por lo menos, seguro que no la tenían los genoveses ya que acabaron cediéndonos Cerdeña (Cáller 1324)

TENÍAMOS LOS ELEMENTOS: SALITRE, AZUFRE, ALQUIMIA, LAS FARGAS

“Solo podía fabricar pólvora quien dispusiera de sus elementos..

Jaime I disponía del salitre de la COVA DEL RAT PENAT de Collbató..”

 • 1234, Jaime I disponía del salitre de la COVA DEL RAT PENAT de Collbató para fabricar pólvora y atacar con cohetes el castillo de Museros
 • 1289, Jaime II al conquistar Murcia dejó a los moros sin abastecimiento de salitre al apoderarse de las “cuevas del salitre” de Murcia. Granada siguió recibiendo por mar salitre de Barbaria.
 • 1487, Fernando el Católico al cortar la salida al mar de Granada (conquista de Málaga), le dejó sin el abastecimiento por mar del salitre de Barbaria para fabricar pólvora.
 • 1525, Francisco I al entrar en guerra con Carlos I se quedó sin el salitre de Cataluña para fabricar pólvora, así le fue en Pavía: 3000 arcabuceros españoles masacraron a 8000 caballeros franceses con armadura y lanza
 • 1578, Isabel I Tudor al entrar en guerra con Felipe II, se quedó sin poder importar el salitre de Cataluña, y tuvo que pagar “300 libras oro” al capitán alemán Gerrard Honrik por las “Instructions for making salpetre to growe” el secreto del “Feuerwerkbuch” -las nitrarias-

SALITRE

“Et in Hispania invenitur versus Aragoniam in quodam monte juxta mari”..– Michael Scot

(esta montaña de Aragón al lado del mar sólo puede ser Montserrat)

Según Michael Scot (1180?-1236?, “De Alquimia”, se conservan tres manuscritos suyos) El único sitio de la Europa cristiana donde se podía encontrar el componente más importante de la pólvora –el salitre– era Cataluña (en las cuevas del salitre de Collbató conocidas desde el Neoceno –cova del Rat penat–, el guano (excrementos de murciélago) depositado a lo largo de miles de años se convirtió en salitre por lixiviación por agua meteórica.

De hecho el método de las “nitraries” descrito en el “Feuerwerkbuch” (manuscrito de Friburg) que se usó en Alemania el s.xv, imita exactamente el que la naturaleza ha hecho a solas durante estos miles de años

Más tarde se encontraron cuevas de salitre en Murcia que eran las que usaba el rey de Granada).

AZUFRE

Se encuentra en las regiones volcánicas y en la Garrotxa tenemos muchos volcanes..De hecho Sicilia fue el principal suministrador de los países europeos, hasta que los suecos encontraron el sistema a partir de las piritas (estas son más abundantes en España), pero hay que tener en cuenta que Sicilia fue catalana desde 1340.

ALQUIMIA

El proceso de purificación del “salitre” como su posterior mezcla con azufre y carbón, requieren conocimientos de alquimia, por lo tanto la escuela de alquimistas de habla catalana: Ramon Llull (1212-1316), Arnau de Vilanova (1240-1311), etc.., tuvo que tener una relación muy directa en este tema.

Es de todos conocido que la alquimia con otras ciencias: el al-gebra, los (al-) guarismos, la medicina, la astronomía…, fueron introducidas por los árabes en Europa durante el medioevo, (amalgamadas por ellos de culturas próximas –Grecia- o lejanas –China/India-) a través de la península ibérica, depositándose el saber en los manuscritos de nuestros monasterios, y pasando de copista a copista a los monasterios europeos.

Hay un tratado de alquímia del S.XI con diálogos maestro/discípulo, y los maestros del diálogo son: Platonus, Lulius, y Arnaldus. El experto que ha hecho el estudio (publicando con él un facsímil) dice que no lo escribieron ni Ramon Llull ni Arnau de Vilanova, pero que ponían sus nombres por darle más categoría –más a favor nuestro! quiere decir que tenían renombre–

Hace falta no dejar de lado tampoco a Enrique de Villena (1384-1434), padre de Isabel de Villena. Castilla nos dio el marquesado de Villena como “torna”, en la cesión de Murcia y ahora algunos quieren que Enrique de Aragón (padre de Isabel de Villena, del que se conoce un encuentro con alquimistas moros a Córdoba) sea castellano, como también dicen que Arnau de Vilanova escribió sus obras en latin y en “Valenciano”!.

LAS FARGAS

El “martinet” (gran mazo de forja con motor hidráulico) fue la base de la Fragua Catalana. “Martinete” según el DRAE viene del francés “martinet”, pero aquí Coromines documenta su uso en documentos catalanes en 1364, sólo 40 años más tarde que en el sur de Francia (en aquel entonces feudatario del conde de Barcelona), con un origen común del latin “martellus”, occitano “marteret” y algo de martirologio “” con “el capsanmartí” de “triscar a la mujer”. La proximidad geográfica con el castellano, la tiene el catalán. La influencia del francés sobre el castellano vino unos años mas tarde…

ARMAS DE JACME I: COHETES, ARCO DE TRUENO DE MANO Y CAÑONES?

“..Pero este hecho no significaba en modo alguno que los chinos conocieran los cañones sino que usaban flechas que tenían un cohete en su extremidad, análogamente a las llamadas falaricas, que estaban en uso en España en el año 1234, siendo empleadas por el ejército de don Jaime I el Conquistador contra el castillo de Museros...” – Enciclopedia Espasa 1934

Por qué teniendo los moros la pólvora, los vencimos en Valencia, Murcia, Málaga y Granada

De hecho los moros tenían cañones que eran muy prácticos para destruir, tirando piedras, los muros de las ciudades sitiadas, pero con un uso prácticamente nulo en defensa y el uso de armas ligeras por parte de los cristianos podría ser el complemento de este factor.

Ian Hogg en su libro “The Weapons that Changed the World” explica como muchos de los cambios en la historia han sido marcados por algún tipo de arma revolucionaria (estrategias políticas aparte, como fue el caso de nuestro 11 de septiembre de 1714).

El arma de los mongoles fue el estribo, que cogieron de los chinos al conquistar la China, y les sirvió para conquistar después todo el norte de la India, hasta Persia (cuando admiramos el Taj Majal les rendimos homenaje, puesto que el emperador Shah Jahan aunque musulmán, era mongol), luchaban de pie sobre el estribo venciendo fácilmente a quienes iban sentados sobre los muslos. Aunque cuando llegaban a una ciudad, es evidente que usaron la pólvora de expertos chinos, sus súbditos. El camino de la pólvora a occidente fue a través de ellos que la pasaron a los moros y con toda probabilidad a Cataluña, en embajadas documentadas

Los fusiles prusianos de aguja, con carga trasera por “cartridge” fueron los artífices de la victoria de Prusia sobre Austria y la consecuente unificación de Alemania. Los oficiales americanos que conquistaron Nuevo México y Tejas, atribuyen su victoria, a los revólveres de Samuel Colt. Este explica que “soñó” su primer revólver volviendo de un viaje a Londres. Curiosamente los revólveres primitivos más antiguos que existen, y que se conservan a la torre de Londres, fueron hechos por catalanes (con llave de pedreñal) Jaumandreu Manresa/Ripoll el 1702, ciento veinte años antes de que Colt los “soñara”. Estos armeros huyeron de Cataluña en 1714 pasando su obra a manos de los ingleses (Londres), todo esto perdió Felipe V, (y los borbones que le siguieron).

Los arcabuces apoyados por las picas fueron los artífices de las victorias de Fernando el Católico en Seminara 1495, Cerignola 1503, Garellano 1503; de Carlos I en Pavia y en la conquista de Túnez , para terminar en la batalla de Lepanto y Felipe II. Quiero dejar bien claro que en todas estas campañas se salió de Barcelona (tapiz del Escorial con las tropas embarcando en Barcelona hacia Túnez – Montaña de Montjuich al fondo. Carta de Juan De Austria revisando las tropas teóricamente escrita desde Cartagena que en el anexo se demuestra que sólo podía estar en Barcelona)

LAS FALARICAS (COHETES) DEL REY EN JACME

¿Qué armas podían cambiar la historia a partir de la conquista de Valencia (1238)? fueron las armas de pólvora. Debido a la carencia de documentos nos ha costado llegar a esta conclusión, hay que basarse en pequeños indicios que han pasado por alto los que han querido suprimir nuestra historia. Cataluña es uno de los países donde se han quemado o expoliado más archivos-bibliotecas, de los importantes conocidos: Montserrat, Poblet, Ripoll..

Los documentos que se han salvado ha sido gracias a particulares. Se puede probar que se han retocado documentos para borrar a Cataluña del mapa.. (ver anexo Juan de Austria-Lluis de Requesens).

Aunque los moros pudieron conocer y obtener la pólvora a través de Oriente Medio, tenemos evidencias de su uso por parte del rey en Jacme durante la conquista de Valencia - que es, con diferencia, el primer uso documentado de la pólvora en Europa.

Gerald Messadié en “Les grandes inventions de l’humanité” documenta el uso de la pólvora en forma de cohetes por parte del rey en Jacme durante la conquista de Valencia. La palabra castellana “cohete” vendría del catalán “coet” que a la vez vendría de “cúa” –que es la que estabiliza el cohete–, si fuera castellana debería ser “colete” derivado de “cola”

La Enciclopédia Espasa (1934) en la entrada “cohete” dice:

“..Pero este hecho no significaba en modo alguno que los chinos conocieran los cañones sino que usaban flechas que tenían un cohete en su extremidad, análogamente a las llamadas falaricas, que estaban en uso en España en el año 1234, siendo empleadas por el ejército de don Jaime I el Conquistador contra el castillo de Museros”.

Las conseguimos en una relación directa con China (con la que teníamos intercambios comerciales y de embajadores)

Llibre dels feits del rei en Jacme – Capítol 481

E nós que érem a Valencia vench-nos Jacme Alarich ab los tartres e altre missatge de Grécia que y havia, e dixeren-nos de part del gran Cha, qui era rei dels tartres, que ell havia cor e volentat de ajudar-nos, e que venguéssem a Alayas o en altre loc e que ell eixiria a nós, e per sa terra trobaríem ço que mester auríem e així poríem ab ells ensems conquerir lo Sepulcre. E deïa que ell nos bastaria de “genys”, e ens bastaria de conduit. E dix-nos l’altre missatge de Palialogo, emperador dels grechs, que ell nos enviaria per mar conduit

Genys - en catalán moderno: ingenios - francés: engines – inglés: (war) engines -: Es muy poco lo que tenemos - puesto que esta palabra se utilizaba también para describir las máquinas de torsión o contrapeso, pero los Polo nos explican lo sorprendido que quedó el Gran Khan con una "máquina de torsión" que construyeron para él, debe tratarse a la fuerza de las lanzas-cohete (falaricas –propulsadas a cohete– no explosivas, inventadas y utilizadas en China desde tres siglos antes) y que utilizó el rey en Jacme durante la conquista de Valencia. pudo obtener estos "genys" mediante el comercio existente con la China o de una embajada anterior al Gran Khan (no sabemos si pre-construidas o en "forma de kit" para ser montadas en el campo), en el mismo "llibre dels feits" hay documentada otra embajada a Perpiñán.

Por otro lado, gente de linaje de “tartres” no era extraña en Valencia:

[1400] Carta dels Jurats de Valencia a les autoritats de la vila fronterera castellana de Moia (vora Ademús) tramesa l'1 de setembre de 1400. (Arxiu Municipal de Valencia, Lletres missives, g³-7, s.f. [28 r i v])

“Certifficam que a a.N Berenguer Porquet, laurador, vehí nostre e de aquesta ciutat, fugí, dos mesos poch més o meñs són passats, un seu catiu, de linatge de tartres, emperó batejat e apellat Johan, de edat de XX añs, poch més o meyns, e paladí en lebguatge catalá, com de poquea a ença se nodrís en esta terra [...]”

LAS ARMAS DE MANO DEL REY EN JACME

Juan Crooke i Navarrot director de la R.A.M: K1-cañón de mano y K2-arcabuz primitivo “fueron enviadas desde Mallorca, diciendo que pertenecieron al rey Jaime I (1208-1276), cosa que no puede ser..”

La fragua catalana del Pirineu podría ser la causa remota de la conquista por parte del reino de Aragón de: Sevilla, Valencia, Murcia e incluso Granada, puesto que permitió hacer las “balestes de tró” y los “arcs de tró” portátils. Los moros tenían “máquinas de tró” que echaban “piedras” gordas, buenas para atacar fortalezas derrocando los muros, pero eran inútiles en la lucha contra la gente a caballo. En cambio las armas de mano podían perforar la armadura de un jinete a cien metros (en el caso de los arcabuces/espingardes del s.XV).

En la Real Armería de Madrid, creada por Felipe II, tenemos por lo menos dos pruebas que refuerzan esta primacía catalana: Hay dos “armas de mano” muy primitivas. Una es como un “canonet de ma” y l’otra se puede considerar un “arcabús primitiu” – nº de catálogo K1 y K2 de la R.A.M - que Juan Crooke y Navarrot (viudo de la Condesa de Valencia de San Juan, s.XIX) al hacer el catálogo de la R.A.M de la que era director, dice: “fueron enviadas desde Mallorca, diciendo que pertenecieron al rey Jaime I (1208-1276), cosa que no puede ser..”, junto con ellas había el “Elm” con la cabeza de dragón, que si aceptó como auténtico. El yelmo está pues en la RAM. Por qué habían de atribuir de una forma gratuita, los encargados del Museo de Palma al rey en Jacme, unos objetos que habían guardado durante 600 años sus antecesores, teniendo en cuenta que sobre el yelmo no había ninguna duda, y que el tipo de armas (sobre todo la K1!!) podrían ser de aquella época.

Quizás el que se equivocaba era él, como hemos citado en el apartado anterior, la Enciclopedia Espasa (1934) y Gerald Messadié en “Les “grandes inventions de l’humanité”, documentan el uso de la pólvora en forma de cohetes por parte del rey en Jacme durante la conquista de Valencia (1238), y estas dos armas reforzarían este hecho, el rey Jacme podría ser el “eslabó perdido” al coger la técnica de los chinos y perfeccionarla, después de la conquista de Valencia (Hará falta ir a investigar las fuentes francesas => la BNP-BNF, para documentar la aseveración de Messadié i de la Espasa).

LOS CAÑONES DEL REY EN JACME???

Dicen que una imagen vale más que mil palabras. La de más abajo es de un libro impreso el 1516 y muestra el sitio de Boatella por parte del rey en Jacme. Muchos han querido tratar el cañón como un simple anacronismo, pero hoy sabemos que el rey en Jacme usó pólvora en la conquista de Valencia por lo tanto el anacronismo se va haciendo más pequeño...

De hecho, si estuvieron allí los cañones serían del tipo bombarda del s.XIV con una cureña sin ruedas o con cuatro ruedas más pequeñas, pero el mensaje que hemos de entrever es que 130 años después de la muerte del rey, sus súbditos sabían bien por la tradición bien por documentos hoy desaparecidos (Felipe V, carlistas?), que en la conquista de Valencia se usó pólvora y para ellos pólvora implicaba cañones.

El rey en Jacme atacando Boatella

LA BOMBARDA CATALANA

… e la nostra nau despará una bombarda e ferí en el castell de la dita nau de Castella…

(Crónica de Pere el Cerimoniós)

Casariego en “su Tratado histórico de las armas”, al explicar que el Gran Capitán al volver de la Campaña de Italia había pedido a sus armeros que le hicieran un arcabuz de retro-carga, pasa a describir una bombarda con la transcripción de un texto del siglo XV (las primeras bombardas eran de retro-carga):

“..del tubo de la bombarda, llamada tomba o caña, otro tubo que encajaba en él, llamado “mascle” o servidor”.

Vemos aquí nombres arcaicos de origen catalán, “tomba” podría ser también italiano, pero “mascle es puro catalán.

Dentro del léxico de armas y armeros, hay otras palabras del castellano del s.XV, también de muy claro origen catalán: martinet, artillería, fogó, canó, cantonera, caçoleta, baqueta, bombeta, caxeta, portavis, pedreñal (cogida directamente del catalán, pues es derivada de “pedreñ y pedreñera”. fue utilizada por Cervantes: “Le falló el pedreñal”). (ver Lavín Spanish Guns and Pistols - Keith Neil: Spanish firearms: ”se llaman ahora cañón y fogón pero antes se las llamaba caóó y fogó…”)

Coromines con “espingarda” dice que viene del francés “springale” (pequeña catapulta), aquí pienso que tiene razón, pero con matices: Espingarda en catalán puede venir del francés en el sentido “pequeña catapulta” es decir mientras se usó para tirar piedras antes de que el nombre pasara a serlo de un arma de fuego. Si no hacemos esta aclaración seria dar pie a que se cogió el nombre francés por qué el arma de fuego era francesa, hecho que convertiría el efecto en causa. Fijado este punto, es bien conocido que así como los proyectiles se denominaban genéricamente “piedras”: “s’encarregaren 50 pedres de ferro e 100 pedres de pedra…”), los nombres de ciertas “máquinas de trueno” se cogieron del “clásico” que tenían otras máquinas “lanzadoras”.

Así tenemos los nombres: “arco de trueno”, “balista de trueno”, “espingarda”, “trabuco”, “passavolant “, “sanmiguel”, etc.., derivados de máquinas de torsión o de contrapeso. Hay muchos textos medievales en los que, si no se menciona la palabra “trueno”, se hace difícil saber si las máquinas eran de pólvora o de torsión, puesto que se usan los nombres “clásicos” –el nombre genérico para todos ellos era en catalán “geñ”. Podemos añadir que la palabra “artillería” no existía en castellano a mediados del siglo XV, (aquí tenemos tema de investigación para otro libro).

Coromines falla estrepitosamente en la etimologia de “bombarda” pues la define como derivada de “lombarda” de acuerdo con otros filólogos europeos. Deberían haber leído todos ellos la “History of England” recopilada por Polydore Vergil (principios del s.XVI), donde queda patente que es la voz original pues dice: “Et haec omnia ad hominum perniciem invenda sunt.. quod bombardam vocant.. annus salutis humanae MCCCLXXX. Haec bombarda vocatur, á bombo, id est sonitu, qui “ß?µßos” Graecé dicitur…” Y la cosa más perniciosa inventada por el hombre.. que llaman bombarda… año de la salud humana de 1380, y así es llamada por su sonido que en griego se dice “bombós..”

Al decir que viene de Lombarda ha reforzado la teoría de que la pólvora viene del norte de Italia-Europa cómo sostienen “altri” poco documentados y sin sentido común (de estos tengo una veintena de libros), contra la teoría de la ruta perfectamente documentada –China-Damasco-Al-Andalus-(MacLean “History of Chinese Technology (25 volúmenes) y Partington “History greek fire and gunpowder”- o la ruta China-Cataluña que intentaremos demostrar.

Por cierto, para los defensores de la tesis genovesa de Colom que dicen que el origen de las palabras no tiene importancia, la tesis del norte de Italia la han sacado del hecho que “lombarda” venía derivada de Lombardia. A algunos historiadores les ha interesado apoyar esta desviación histórica.

Durante la guerra contra Génova (1323-26) en Cerdeña, el hecho de disponer de bombardas explicaría la supremacía de la Corona de Aragón durante la misma. Petrarca menciona el “trueno” como una cosa mágica y del diablo. En cambio en la crónica de Pere el Ceremoniós (1359) se menciona “bombarda” con toda naturalidad y haciendo mofa de los castellanos que no las tenían, lo cual quiere decir que eran de uso común en Cataluña (y que es perfectamente factible que las tuviéramos incluso 30 años antes).

Según Jean Froissart, durante la guerra de los 100 años, en Crecy (1346) Eduard III derrotó a Philip VI y a sus aliados genoveses por disponer de “kannons”, (en crónicas posteriores "gun" de "Gunilda"). La propia palabra "kannon" en inglés sólo tiene el sentido de "cañón de trueno". En cambio en el sentido de "tubo" (que evidentemente es lo que dio origen al nombre) sólo puede venir del latín a través del catalán-francés -canó/canon- o del italiano-canone-, pero en Crecy ni franceses ni genoveses tenían "kannons". El Principe Negro señor de la Guyenne (Aquitania, Burdeos, Landas) que luchó en España primero aliado de Pedro el Cruel y luego de Pere el Cerimoniós hasta conseguir, tras la muerte del primero en Montiel, la coronación de Enrique de Trastámara en Castilla, pudo llevar la pólvora a Inglaterra, de hecho consta que la usó en Nájera (1367).

La crónica de Pere el Cerimoniós (escrita por él mismo) cuenta que en su guerra con Pedro el Cruel (guerra de los dos Pedros) las galeras Castellanas que habían puesto sitio a Barcelona (1359), sólo tenían unas “brígolas” a popa con las que echaban algunas piedras que producín la mofa de los sitiados al caer en la playa sin hacer ningún daño, en cambio las catalanas ya tenían bombardas: “… e la nostra nau despará una bombarda e ferí en el castell de la dita nau de Castella”, con lo que la flota del Cruel tuvo que alzar el sitio e irse a Palma. El hecho de disponer de bombardas explicaría la supremacía de la Corona de Aragón.

EL ARCABUZ CATALÁN

La edición primigenia de la British Encyclopaedia (1771), dice en la entrada arcabuz:” Inventado en España a mediados del siglo XV”.

Esta definición es muy importante por que todavía vivían los que habían hecho la guerra en la península contra Felipe V, por lo tanto tenían la información directa más a mano que Ysidro Soler (por ejemplo) a quien se tiene como la más gran autoridad en temas de armas españolas y éste el s.XV, sencillamente, lo ignora.

Para la palabra “arcabuz” Coromines apoya la tesis (de filólogos europeos) de que viene del alemán “haquen buschen” a través de su versión francesa “arquebus”, pero los franceses no los tenían en 1525 y el Gran Capitán ya los había usado “por lo menos” en 1495 en Italia. Existe además un documento de 1527 de Francisco I en el que se menciona el sueldo de los “haquebusiers” que era más alto que el de los “arquebusiers” dejando bien claro pues que se trataba de dos tipos de arma distintos.

Si no viene del árabe (en algunos textos se le llama “alcabús”), cosa dudosa para un invento del s.XV, podría venir del catalán “arc-a-burs”, como continuación de los nombres anteriores dados a armas de fuego en catalán (arc de tró y balesta de tró). “Burs” en catalán (como “burst”, salva en inglés) significa sacudida y aún hoy dia los cazadores catalanes usan el término “tirar de bursada” cuando tiran sin llevarse la escopeta al hombro – el arcabuz al principio tampoco se apoyaba en el hombro –

Casariego en “su Tratado histórico de las armas”, menciona que al acabar la campaña de Italia, el Gran Capitán pidió que le hicieran un arcabuz de carga por la culata, y a quién se lo pide? ni más ni menos que a un armero catalán XXXXXX (ni alemán, ni vasco, ni italiano)

Existe un vacío histórico de unos 80 años (1495-1585), referente a la fabricación de arcabuces en España, ¿dónde se fabricaron los miles de arcabuces con los que el Gran Capitán ganó la campaña de Italia? (Seminara 1495 – Cerignola 1503- Garellano), ¿Y los 3000 que se usaron en Pavía?¿Y las espingardas i falconetes que Colom llevó a América?. ¿Y los arcabuces de Hernán Cortés?

La campaña de Itália és el desllorigador ja que va ser un fet de Ferran i les armes eren de la Corona de Aragó ( fabricades a les fargues del Pirineu)

El Imperio de Maximiliano tenía pólvora antes de la llegada de Carlos I a España en 1519, pero usada en bombardas, no en arcabuces. Maximiliano fue derrotado por las picas suizas en la batalla de “Dornach” (1499), (es decir no disponía del arma que las superó, los arcabuces, por lo menos no los usó en la cantidad adecuada).

Pero 30 años más tarde, en tiempos de su nieto, los historiadores franceses achacan la derrota de Pavía (1525) y la consecuente pérdida de la Lombardía, al hecho de que los españoles tenían “arcabuces” (fabricados en Ripoll?), mientras ellos iban con ballestas y bombardas. 3000 arcabuces hicieron 8000 víctimas entre los caballeros franceses, acabando con la supremacía de la caballería con armadura en Europa. (quiero añadir que a Pavía se fue desde Barcelona)

Hemos de añadir que las tropas españolas fueron a Pavia desde Barcelona, y a ella volvieron con Francisco I hecho prisionero, firmando el tratado de Barcelona (1526?), por el que Francisco I evacuó el Franco Condado y se comprometió a devolver el ducado de Borgoña, para que lo liberaran, compromiso que cuando hubo atravesado la frontera con Francia dejó de cumplir. Todos el historiadores españoles esconden este tratado, diciendo que el tratado que vino después de Pavia fue el de Cateau-Cambresis de 1559, se puede pretender que lo soltaron sin firmar nada, y esperaron 30 años para firmar un simple tratado?.

Cuatro años antes de Dornach, el Gran capitán había revolucionado la táctica de la guerra, derrotando a franceses, italianos y suizos, primero en Seminara (1495), para acabar en Cerignola (1503), con los “arcabuceros” apoyados por las picas, que pasaron a ser la clave (40 arcabuces por cada 100 soldados) de los “tercios” españoles (tercera parte de un ejército) . Su segundo era Ramón Folch de Cardona, luego virrey de Nápoles, enterrado en Bellpuig bajo un mausoleo renacentista, que eclipsa a los de los Médici. No hay que olvidar que bajo su égida (en 1505) se fundó la Academia de Ciencias de Nápoles (la segunda del mundo, la primera fue la de Roma en 1450).

Carlos I tuvo su corte yendo y viniendo de España a sus estados alemanes. Si los archivos del Milanesado están en Simancas en lugar de estar en Alemania, es que se consideró que la conquista de Italia era más española que alemana, lo cual es una forma velada de decir que el artífice de la victoria “los arcabuces” lo eran también.

Casariego en su “Tratado histórico de armas”, al contar que el Gran Capitán había pedido a sus armeros que creasen un arma de retrocarga dice: “..del tubo de la bombarda, llamada tomba o caña, otro tubo que encajaba en él, llamado “mascle” o servidor”.Vemos ahí nombres arcaicos de posible origen catalán, “tomba” podría ser también italiano, pero “mascle” es puro catalán, hay otras palabras en castellano, también de muy posible origen catalán: fogó, canó, cantonera, caçoleta, baqueta, bombeta, caxeta, portavis, pedreñal (directa del catalán usada por Cervantes: Le falló el pedreñal). (ver Lavín - Keith Neil)

Curiosamente hace también una enumeración de las marcas (aquí llamadas punzones) de los armeros españoles de los siglos XV-XVIII, y como no! La mayoría tiene nombres catalanes, no en balde se cuentan hasta 1500 armeros catalanes a lo largo de esa época.

Algunos de ellos: Prat, Armanguer, Coma, Mas, Esteva, Gabiola, Rovira y Pere Carbonell (revólver con llave de Miquelet de 1702), Soler, Eudald Pous, Eudald Molas, Llorens y Josep Deop (de Ripoll), Josep Giu, Vila, Miguel de Segarra, Soler posible antepasado de Ysidro soler, Eduard Pons (creador en 1704 de un arma de retrocarga y uso de fulminante)… Seria y Jacint Jaumandreu (revólver con llave de Miquelet de 1739), Lucas de Ros (ayudante de Simón Marquart)

El apellido de Ysidro Soler, el gran armero de Carlos III, denuncia claramente su origen (nacido en Altarriva llegado a Madrid de segunda o tercera generación), los armeros transmitían sus secretos de padres a hijos.

EL “PEDREÑAL” CATALÁN (Cervantes)

Quixote (descripción de Roque Guinart): “llevaba cuatro pistoletes a la cintura que en esa tierra llaman pedreñales”.

Coromines con la palabra pedernal deja bien claro que proviene del catalán “pedrenyal” habiéndose usado al principio éste último tal cual sin castellanizar: “pedreñal”, dando su nombre a la “llave de rastrillo” o “de pedreñal”

A mitad del s XVI Carlos I llevó los Marquart a Madrid, a quienes los historiadores españoles Martínez del Espinar e Ysidro Soler atribuyen la invención de la llave de rastrillo o patilla (por aquello de: según se dice). A esta llave los ingleses la definen: “llave de Miquelet: inventada en los Pirineos a mediados del siglo XVI”.

Aparte hay un hecho muy importante: popularmente en España, desde finales del siglo XVI, a estas armas en su formato de cintura, se las denominó “pedreñales”, llegando hasta el punto de tomar la llave el nombre de “llave de pedreñal”, cogiendo el nombre del lugar donde se había inventado…,

Este hecho indica el claro origen catalán del arma – como en el caso de la pólvora – ya que la palabra es catalana (ver Coromines), además los que lo duden es que no han leído el Quijote, en el que Cervantes al describir al bandolero Roque Guinart dice: “llevaba cuatro pistoletes a la cintura que en esa tierra llaman pedreñales”.

Hoy algunos historiadores pretenden que el nombre de llave de Miquelet no es el apropiado y que hay que llamarle llave española, pero los ingleses en el siglo XVIII (y Cervantes), sólo quisieron dejar aún más claro su origen catalán, substituyendo “pedreñal” por “llave de Miquelet”.

Los armeros reales hacían armas de encargo para los monarcas y nobles no miles de armas para una guerra, además las armas para los soldados eran de bajo coste, en 1640 existiendo llaves de rueda y de rastrillo, los soldados de la guerra dels segadors usaban aún llaves de mecha debido a su bajo coste. La relación de precio de un arma hecha en Madrid y una hecha en Ripoll era de 100 a 1. En Ripoll unos armeros sólo hacían cañones, otros las llaves y al final otros hacían las culatas, fue l’inicio de la fabricación en serie.

Hay documentadas las fargas del Freser a principios del S.XV, en cambio los armeros vascos que han prevalecido, llegando hasta nuestros días, aparecen más tarde (finales del XV principios del XVI y Zuloaga el s XVIII, etc..).

La fabricación de armas fue la “primera revolución industrial”, por más que se haya querido esconder y en ella descolló Cataluña como lo volvería a repetir en la “revolución industrial” del siglo XIX.

ARCABUCES DE ITÁLIA

Dónde se pudieron fabricar las espingardas que llevó Colom a América, los arcabuces con los que ganó el sur de Italia el gran Capitán, los de la batalla de Pavía o los de la conquista de Méjico

Alemania

No hay producción masiva de arcabuces alemanes con fecha anterior a 1495, 1503, 1525. No se fabricaron los miles de arcabuces que se usaron para conquistar Italia. Los que se conservan hechos en Alemania son pura artesania no hechos en una producción en serie como se hacía en Ripoll. la clau de roda (complexa i cara) típica de Alemania, n’es una prova

Itália (Nápoles - Brescia)

No hay que olvidar que la primera fue conquistada por el Gran Capitán y la segunda está en la Lombardía ganada en Pavía. Si cualquiera de ellas hubiera tenido industria arcabucera antes de la llegada de los españoles la habrían tenido también para defenderse de los franceses y éstos también en Pavía, ya que las habían ocupado durante años.

A partir de su incorporación a España estas armerías guardan una estrecha relación de estilo con Ripoll igual que las armas fabricadas en Turquía y resto de oriente medio hasta finales del siglo XIX, donde ha quedado patente la inspiración en llaves de Ripoll, (las llaves de Ripoll han sido las más copiadas en el mundo musulmán, ver James Lavin y Keith Neil)

No olvidemos tampoco que la ruta “normal” hacia la Lombardia (Génova) o Nápoles era desde Barcelona (ver Cervantes :La Galatea, don Quijote, trabajos de Persiles y Segismunda.

Francia

Los franceses no los tenían en 1525 (al menos fabricados en grandes cantidades i como arma táctica) y el Gran Capitán ya los había utilizado el 1495 en Italia.

Francisco I se llevó a Leonardo a Amboise (+1919), pero de poco le sirvió que le dibujara una llave de rueda en su “Codicus atlanticus” si en Pavía aún se enfrentó a Carlos I con caballeros con armadura y ballesteros (Ver “armes a feu” - Graham). 3000 arcabuceros españoles acabaron con 8000 caballeros franceses con armadura…

Eibar (Placencia i la vall del Deba)

Existen documentos pero en ninguno se hace mención de los miles de arcabuces usados en Italia, y hay que remarcar que el que tenía derechos en Italia era Fernando (sobrino del magnánimo) y fue por lo tanto una conquista suya (reino de Aragón) no de Isabel (reino de Castilla), aunque algunos digan lo contrario, por lo tanto las armas y la pólvora provenían del reino de Aragón.

Siglos más tarde, hay que dejar bien claro que durante la guerra de succesión, Eibar estuvo de parte de Felipe V, es decir ha sido históricamente castellana y borbónica desde el s.XVIII, (eso le valió conservar sus fueros). El País Vasco primero y más tarde Asturias han sido las fábricas de armas de Castilla desde principios del XVI., a pesar de haber sido destruída una primera vez por los Franceses, reconstruída y vuelta a incendiar al ser ganada por los liberales, (por ser el suministro de armas de las tropas Carlistas, que teóricamente perdieron), el Gobierno liberal volvió a reconstruir sus armerías que han seguido fabricando armas hastael día de hoy. Que diferencia con la decisión tomada por Madrid respecto a Ripoll!.

Ripoll

Según los autores ingleses James Lavin y Keith Neil, hay que hacer arqueología de la historia para saber algo sobre las armas de Ripoll, puesto que no ha quedado ni un solo documento, con la excepción de algunas conservados en casas particulares como las actas notariales de los notarios Pont, que documentan las fraguas del Freser a comienzos del S.XV.

Después de la guerra de sucesión Felipe V después de haber quitado a Cataluña todos sus privilegios, le interesó que Ripoll siguiera fabricando armas, de hecho es de esta época de la que se conservan la mayoría de armas de Ripoll, se limitó a llevarse a Madrid a algunos de sus mejores armeros (Soler, Pous), pero se le escaparon los que en 1702 habían fabricado el primer revólver con llave de rastrillo…(Jaumandreu, etc..), se sabe que durante la guerra de la Independencia se fabricaban en Ripoll 300 fusiles a la semana

En 1835, el conde España Charles de Espagnac (al mando de las fuerzas carlistas) hizo volar todas las casas del pueblo, quemando el monasterio con su preciosa Biblioteca, sólo se salvó la famosa Biblia de Ripoll que estaba en Barcelona para ser copiada….

Ripoll estaba en el bando liberal (el que ganó), pero al gobierno de Madrid (fuera liberal o no), no le interesó que se volvieran a fabricar armas en Ripoll (si los catalanes un día querían rebelarse, por lo menos no tendrían armas), dejando a la industria armera que tanto había ayudado a expandir las fronteras de España, dentro de esa tumba cavada por el nefasto Espagnac.

El motivo de la quema es complejo puesto que los Carlistas no quemaron nunca iglesias, sino que “iban a ellas a rezar”. Yo veo más bien la venganza de un francés (Spagnac), contra las fábricas de armas que expulsaron a los franceses de España. Eudald Graells (a quien respeto), atribuyó el hecho de que no se volviera a reconstruïr el entorno de armerías de Ripoll, a la proximidad con Francia (después de la pérdida del Rossellón, la Cerdaña y el Conflent), pero hace falta recordar que la época de máximo esplendor (documentado) de Ripoll fue después de 1640 cuando ya se habían perdido esos territorios. Pienso que se acerca más a la realidad, el mencionado centralismo de Madrid

Por cierto, Espagnac, tuvo el final que se merecía, algunos de los suyos hartos de sus crueldades le dieron muerte en el “Pont del diable” de Orgañá, su cuerpo arrastrado por el río Segre apareció en Coll de Nargó. Una vez enterrado su cráneo fue robado y llevado para su estudio a Filipinas por el frenólogo Dr. XXXX (colega de Mariá Cubí), siendo reclamado por la familia posteriormente.

Hasta esta primera guerra carlista se contruyeron en Ripoll, armas equipadas desde mitades del XVI con la llave que todos los expertos europeos han bautizado como “llave de Miquelet”, datando su primera fabricación cerca de 1550, fabricándose durante cerca de 250 años, aunque también existe un arcabuz con llave de rueda datado en 1549 que lleva las armas de Montserrat que bien podría estar hecho en Ripoll, aparte lleva las iniciales JHS (Jhesus).

Para terminar

“Los miquelets” no eran ninguna banda de hombres contra “la ley” escondidos en las montañas de Cataluña cómo han hecho creer fuera de España algunos historiadores oficiales (claro, si iban contra ellos iban contra la ley), nada de eso, eran las tropas catalanas que lucharon en la “guerra dels segadors” y más tarde en la desgraciada guerra de sucesión, llegando a entrar dos veces en Madrid durante ésta última..

El pedreñal és claramente catalán. El s.XVII pasó incluso a definir la “llave de rastrillo” o “llave de pedreñal”, que desde el siglo XIX los historiadores europeos llaman "llave de Miguelete" aunque algunos quieran llamarla "llave española".

Se conservan en Simancas los libros de cuentas de Carlos I, Felipe II (100 escudos para Peter Pech por 8 arcabuces), Juan de Austria, El príncipe Carlos, etc…, y en cambio no se conserva la contaduria de los miles de arcabuces que se fabricaron para la campaña de Italia o para Pavía..

Ni una palabra!, ni la más pequeña alusión!, no puede ser una casualidad!, se han hecho desaparecer a propósito, y un buen motivo bien puede ser, porque dejaban muy claro donde se habían fabricado, la única zona armera para la que ha existido un interés evidente en borrar del mapa (volada y no reconstruída): Cataluña.

ANNEXO

CATALUÑA CUNA DE LA CIENCIA EUROPEA

Los europeos que viajaron a España en busca de conocimientos (p.e. Adelardo y Chaucer que llevaron esos conocimientos árabes a Europa e Inglaterra) los tomaron de estas traducciones latinas de nuestros monasterios. Dominar el árabe con maestría no estaba al alcance de un viajero ocasional, los nativos siempre les llevaban ventaja y de un modo especial los judíos que estaban a caballo entre las dos culturas, llegaron por el norte de África a lomo de la invasión árabe y se introdujeron en la cultura cristiana, conocían hasta cinco lenguas.

Cataluña estando repartida a ambos lados de los Pirineos tuvo el papel de “último tenedor” de estas ciencias antes de pasar a Europa. El país vasco con una posición parecida, perdió esa opción por su cerrazón natural, (no fue dominado ni por los romanos, ni por los bárbaros, ni por los árabes, de ahí su lengua primitiva…)

Un caso con pruebas documentales es el de Gerbert de Aurillac “creador del primer reloj mecánico y del primer autómata de la historia” (que estudió y enseñó en el monasterio de santa María de Ripoll y luego en Vic, convertido más tarde, como Papa, en Silvestre II el año 1006) fue un gran defensor y propulsor de las cifras hindúes-arábigo-catalanas. Sin embargo, no se lograron imponer los “guarismos”, hasta avanzado el siglo XVI, a las fracciones les costó un poco más.

CAPITANIA GENERAL DE MARINA EN BARCELONA

1. Carlos I, vuelve de Pavía a Barcelona con Francisco I preso…

donde le hace firmar a el tratado de Barcelona omitido por la mayoría de los historiadores (lo llaman tratado de Madrid). Era el camino natural de la Lombardía a España, Génova – Barcelona. Génova y Florencia (ejecución de Savonarola) fueron satélites de la España de los austrias. La batalla de Pavía fue en 1524 y el tratado de Cateau-Cambresis en 1559, que pasó en medio???, Francisco I que había ocupado el Ducado de Saboya no lo devolvió por las buenas, para que lo soltaran firmó ese tratado, comprometiéndose a devolver el ducado de Borgoña, al volver a Francia lo anuló creando la Liga de Cognac con el Papa y Venecia, que terminaría con la derrota de la Liga y el saco de Roma

2. Carlos I embarca en Barcelona para la expedición a Orán

Está superdocumentado, hay incluso un tapiz en le que se ve el embarque de las tropas con una vista del Besós desde la montaña

3. Catalanes y galeras catalanas en Lepanto

El comendador de Castilla (Luis de Requesens) y Juan de Austria salen de Barcelona para Lepanto y vuelven a Barcelona después de la batalla

Un Cardona mandaba un tercio de la flota según grabados de la batalla existentes en Inglaterra

Cervantes se embarca en Barcelona y vuelve a Barcelona rescatado de Argel por un fraile mercedario, Argel está mucho más cerca de Cartagena!

4. Documentos falseados

Carta de Juan de Austria a Felipe II sobre la situación de la mar en las costas mediterráneas.., del 22 de Agosto de 1569 conservada en el Archivo del Palau Menor de los Requesens y que pretende estar escrita en “Cartagena”, (pero se pasó casi dos años preparando la armada de Lepanto en Barcelona)

A.P. Leg. 50, car. 2, nº 9, copia simple

(Recto de la carta) “Cartagena 22 de Agosto de 1569”

“…dare cuenta de mi viaje desde que sali de Carthagena y de la causa de la dilaçion del. Parti de aquel puerto el dia de Santiago…

…El rruyn tiempo no me dexo llegar a esta playa hasta los XIX en la tarde”

- Como podía escribir la carta el 22 agosto en Cartagena después de:

-

Haber salido de Cartagena el 25 de julio, pasar 2 ó 3 días en el Cabo de Palos y en isla grosa, 1 día en Alicante, 1 día en Benidorm, 1y1/2 en Denia, 6 ó 7 días en Ibiza y Formentera , llegar a Mallorca el 8 de agosto, pasar allí 3 días “por hazer los lutos…”, partir de Mallorca el 11 por la noche, amanecer el 13 en Monculebrete (hoy Colubretes) apresando ahí 4 fustas turcas, tomar tierra en Peñiscola el 14 de agosto, venir reconociendo los Alfaques y las calas que hay en el coll de Balaguer el 17 de agosto y llegar a “esta” playa el 19 de agosto, SI “ESTA” PLAYA NO ES LA DE BARCELONA…

“ …en lugar de las que en Carthagena se dexaron y se vararon luego las otras dos que de nuevo se arman aunque en esta ataraçana faltan infinitos aparejos de los que serian menester y no esta la fabrica de la nueva galera real y de otras cosas tan adelante quanto yo pense de todo…”

- dice: “..sali de Cartagena..”. Si estuviera en Cartagena diría: “..sali deste puerto..”

- dice: “..Parti de aquel puerto..”. Si estuviera en Cartagena diría: “Parti deste puerto..”

- dice: “en Cartagena se dexaron..”. Si estuviera en Cartagena diría: “..que aquí se dexaron..”

- la nueva galera real se construyó en las atarazanas de Barcelona, por lo que esta frase es ya, por sí sola, definitoria.

-

“…se partieron a los veinte deste a Palamos a despalmar (limpiar fondos y untarlos con brea) con toda priesa y seran aquí mañana a tomar bizcocho y otras vituallas que han menester para su viaje…”

- que velocidad! Desde Palamós a Cartagena (ida+despalmar+vuelta) en 3 días! (del 20 al 22+1)

(Al dorso) “Cartagena 22 de Agosto de 1569”

“… y tambien se podra ver lo que toca al ynbernadero del rio de Tortosa de que hallo aquí gran relacion y al comendador mayor (Luis de Requesens) y a don Sancho les pareçe que es el mejor que S M tiene en toda España…”

Algún experto marino me ha dicho que las galeras no podían estar normalmente en Barcelona puesto que se las llevaban a Cádiz para invernar… No voy a discutir el buen clima que hace en Cádiz (EXCEPTO cuando sopla el levante!), simplemente copio aquí un trozo de esta misma carta de boca de don Juan de Austria:

Del puerto natural de los Alfaques (hoy cegado por los depósitos del Ebro) Colom había dicho 100 años antes: “puede dar cabida a los barcos de toda la Cristiandad”

A los Felipes IV y V no les interesó conservar una Capitanía General (con su flota) en un entorno que no le había sido fiel, “ni una sola base naval en los territorios no amigos”. Con ese mismo motivo los “mozos” hacían la mili fuera de su tierra. El alzamiento del 36 triunfó por la unión de plazas con suficientes fuerzas militares.

Todo lo dicho creo que es testimonio suficiente para poder decir hoy sin riesgo a equivocarnos, que Barcelona era en esos tiempos y otros anteriores la “Capitanía General de la Armada de España” en el mediterráneo..